Výsledok Emil Klemanič 50 JT

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB
— Strana 3 —
1st commendation
Ložek Jozef
1. pochvalná zmienka
Emil Klemanič 50 JT C 18.05.2017
white Ka1 Rb1 Bh1 black Kb8 Pa7 Rb7 Pc7 Pd7 Pe6 Pf5 Pg4 Ph3 Pc2 Rc1
1...Bh1-c6 2.Rc1-d1 Rb1*d1 3.d7*c6 Rd1-d8 # 1...Bh1-d5 2.Rc1-e1 Rb1*e1 3.e6*d5 Re1-e8 # 1...Bh1-e4 2.Rc1-f1 Rb1*f1 3.f5*e4 Rf1-f8 # 1...Bh1-f3 2.Rc1-g1 Rb1*g1 3.g4*f3 Rg1-g8 # 1...Bh1-g2 2.Rc1-h1 Rb1*h1 3.h3*g2 Rh1-h8 #
[21]
H#2.5 (3+11)
0.5.1.1.1.1

Platí rovnaký komentár ako pri predchádzajúcej vyznamenanej skladbe. Tu si však mechanizmus vyžiadal viac materiálu.


2nd commendation
Jevgenij Fomičev
2. pochvalná zmienka
Emil Klemanič 50 JT C 18.05.2017
white Rf7 Sc6 Pb4 Pb2 Kh1 black Bd6 Pe6 Kd5 Qd4 Re4 Pe3
a) 1.Bd6-e5 Sc6-b8 2.Kd5-d6 Rf7-d7# b) wPb4-->c2 1.e6-e5 c2-c4 + 2.Kd5-e6 Sc6-d8# c) wPb4-->f2 1.Re4-e5 Sc6-b4 + 2.Kd5-e4 f2-f3# d) wSc6-->a5 1.Qd4-e5 Rf7-f1 2.Kd5-d4 Rf1-d1# e) wSc6-->c2 1.Kd5-e5 Sc2-e1 2.Qd4-d5 Se1-f3#
[22]
H#2 (5+6)
b) Pb4→c2
c) Pb4→f2
d) Jc6→a5
e) Jc6→c2

Päť modelových matov, ale tu aj s využitím dvojníkov, čo už treba pokladať za vážnejší konštrukčný ústupok. Oceňujem hru čierneho v prvom ťahu na jednom poli.


3rd commendation
Sébastien Luce
Pierre Tritten
Michel Caillaud
3. pochvalná zmienka
Emil Klemanič 50 JT C 18.05.2017
white Ba8 Ra2 Pb2 Pf2 Ka1 black Bg2 Ph2 Sf1 Rg1 Kh1
1...Ra2-a3 2.Bg2-f3 Ra3*f3 3.Rg1-g3 Rf3*g3# 1...Ra2-a4 2.Bg2-e4 Ra4*e4 3.Rg1-g4 Re4*g4# 1...Ra2-a5 2.Bg2-d5 Ra5*d5 3.Rg1-g5 Rd5*g5# 1...Ra2-a6 2.Bg2-c6 Ra6*c6 3.Rg1-g6 Rc6*g6# 1...Ra2-a7 2.Bg2-b7 Ra7*b7 3.Rg1-g7 Rb7*g7#
[23]
H#2.5 (5+5)
0.5.1.1.1.1

Ďalšia skladba na systematický pohyb troch figúr. Skutočnosť, že obidve čierne sú zobraté, však znižuje hodnotu tejto úlohy.


4th commendation
Menachem Witzum
4. pochvalná zmienka
Emil Klemanič 50 JT C 18.05.2017
white Ra7 Rh6 Bc4 Kh4 Pc2 Pe2 black Pf7 Pa5 Rc5 Re5 Ba4 Kd4 Pb3
1.Kd4*c4 c2*b3 + 2.Kc4-b5 Ra7-b7# 1.Rc5-b5 c2-c3 + 2.Kd4-c5 Ra7-c7# 1.Ba4-d7 Bc4-d3 2.Kd4-d5 Ra7*d7# 1.Re5-f5 e2-e3 + 2.Kd4-e5 Ra7-e7# 1.Kd4-e4 Bc4-d5 + 2.Ke4-f5 Ra7*f7#
[24]
H#2 (6+7)
5.1.1.1

Päť matov vežou po siedmej rade. Analógia hry a najmä vyžitie bielych pešiakov však nepôsobia dobrým dojmom.


5th commendation
Mlynka Karol
5. pochvalná zmienka
Emil Klemanič 50 JT C 18.05.2017
white Rc7 Ba5 Kg2 black Bh4 Ke2 Ra1
a) 1.Ra1-d1 {a} Rc7-c3 2.Ke2-e1 {b} Rc3-e3# b) bKe2-->a2 1.Ra1-b1 Rc7-a7 {A} 2.Ka2-a1 Ba5-c3# c) wBa5-->h7 1.Ke2-d1 Kg2-f1 2.Ra1-c1 Rc7-d7# d) wBa5-->c1 1.Ke2-e1 {b} Bc1-g5 2.Ra1-d1 {a} Rc7-e7# e) wBa5-->c1 bKe2-->a8 1.Ra1-b1 Bc1-e3 2.Rb1-b8 Rc7-a7# {A}
[25]
H#2 (3+3)
b) Ke2→a2
c) Sa5→h7
d) Sa5→c1
e) v d) Ke2→a8

Päť modelových matov so šiestimi kameňmi a dokonca aj s recipročnou výmenou čiernych ťahov medzi prvým a štvrtým riešením. Zámer však autorovi celkom nevyšiel, lebo štyri dvojníky sú vytvorené jednoduchým premiestnením kameňa a piaty vzniká premiestnením v pozícii D, čo vyvoláva dojem, že sa uspokojil s počítačovým výstupom.


6th commendation
Mlynka Karol
6. pochvalná zmienka
Emil Klemanič 50 JT C 18.05.2017
white Qg7 Kg6 black Pb7 Pc7 Bb6 Pd6 Pc5 Ka4 Pb4 Bb3 Rb2
a) 1.Bb3-c4 Qg7*b2 2.Bc4-b5 Qb2-a2 # 1.Bb6-a7 Qg7*c7 2.b7-b5 Qc7*a7 # 1.c7-c6 Qg7*b7 2.Bb6-a7 Qb7-a6 # b) bKa4-->a2 1.Ka2-b1 Qg7-d4 2.Bb3-a2 Qd4-d1 # 1.Ka2-a1 Qg7-h6 2.Rb2-a2 Qh6-c1 #
[26]
H#2 (2+9)
a) 3.1.1.1
b) Ka4→a2
    2.1.1.1
Päť známych modelových matov s jedinou dámou nie v najlepšom dvojníku, raz s troma a raz s dvoma riešeniami. Na vyznamenanie som vybral verziu s menším počtom kameňov.


7th commendation
Vitaly Medintsev
7. pochvalná zmienka
Emil Klemanič 50 JT C 18.05.2017
white 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at support@exohosting.sk to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.