Stanovy SOKŠ

Stanovy Slovenskej organizácie kompozičného šachu

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§1 Názov a sídlo

1.  Názov organizácie znie:
Slovenská organizácia kompozičného šachu (ďalej len SOKŠ).

2.  Sídlom SOKŠ je Zimná 3271/2, 821 02 Bratislava II – Ružinov.

3.  Webovým sídlom SOKŠ je https://soks.sk.

4.  SOKŠ má svoj emblém (logo).

§2 Pojem kompozičného šachu

Kompozičný šach je samostatné odvetvie šachovej činnosti, zahrnujúce najmä skladanie a riešenie šachových skladieb (problémov).

§3 Postavenie SOKŠ

1.  SOKŠ je v zmysle zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších zmien a doplnkov dobrovoľným združením občanov. SOKŠ je záujmová organizácia kompozičných šachistov, ktorí majú úzky vzťah so Slovenskou republikou, za takých sa považujú:

a)  občania Slovenskej republiky bývajúci na jej území;

b)  občania Slovenskej republiky bývajúci v zahraničí, ktorí prejavili záujem byť členmi SOKŠ a ich záujem o členstvo bol SOKŠ akceptovaný;

c)  cudzinci bývajúci na území Slovenskej republiky, ktorí prejavili záujem byť členmi SOKŠ a ich záujem o členstvo bol SOKŠ akceptovaný.

2.  SOKŠ ako nepolitická organizácia je založená na demokratických princípoch, zásade dobro­voľnosti a rovnakých záujmov.

3.  SOKŠ je právnickou osobou so samostatnou právnou subjektivitou.

4.  SOKŠ organizuje kompozičný šach na Slovensku nezávisle od iných subjektov.

5.  SOKŠ reprezentuje Slovenskú republiku vo vzťahu k Svetovej federácii kompozičného šachu (anglický názov World Federation of Chess Composition, ďalej len WFCC).

§4 Ciele a predmet činnosti

1.  Ciele SOKŠ sú:

a)  vytvárať podmienky pre účasť členov na podujatiach kompozičného šachu (skladateľské, riešiteľské súťaže a stretnutia), na vzdelávacích a výchovných podujatiach (školenia, kurzy, semináre a pod.), na spoločenských, kultúrnych a iných verejnoprospešných podujatiach.
Pod zabezpečovaním podmienok pre členov sa rozumie umožňovanie účasti alebo podieľanie sa na nákladoch súvisiacich s podujatiami (odborní pracovníci, materiálno-technické vybavenie, doprava, ubytovanie, stravovanie, občerstvenie, hygiena, poplatky, odmeny a iné náhrady za účasť na súťažiach a pod.);

b)  propagovať kompozičný šach a vlastnú čin­nosť;

c)  získavať finančné a materiálne prostriedky na podporu kompozičného šachu;

d)  reprezentovať slovenský kompozičný šach na medzinárodnej úrovni.

2.  Predmet činnosti SOKŠ spočíva v tom, že:

a)  združuje kompozičných šachistov, organizátorov a podporovateľov kompozičného šachu na Slovensku a zastupuje ich záujmy;

b)  spolupracuje so štátnymi orgánmi a inými subjektmi v záujme rozvoja kompozičného šachu na Slovensku;

c)  organizuje a riadi súťaže kompozičného šachu na Slovensku, najmä Majstrovstvá Slovenskej republiky v šachovej skladbe a Majstrovstvá Slovenskej republiky v riešení šachových problémov;

d)  zabezpečuje reprezentáciu Slovenskej republiky vo vzťahu k WFCC, najmä účasť na Svetovej súťaži
kompozičného šachu,
Majstrovstvách sveta jednotlivcov v šachovej skladbe, Majstrovstvách sveta v riešení šachových problémov a na iných oficiálnych súťažiach;

e)  spravuje majetok SOKŠ a hospodári s finančnými prostriedkami SOKŠ;

f)   vydáva časopis PAT A MAT, ako aj informačné, metodické a iné materiály venované kompozičnému šachu;

g)  o svojej činnosti informuje verejnosť na webovej stránke SOKŠ a v časopise PAT A MAT;

h)  zabezpečuje propagáciu kompozičného šachu v širokej verejnosti.

II. USTANOVENIA O ČLENSTVE

§5 Podmienky členstva

1.  Členstvo v SOKŠ je dobrovoľné.

2.  Členmi SOKŠ sú:

a)  riadni členovia;

b)  podporovatelia;

c)  čestní členovia.

3.  Riadnym členom sa stane záujemca o členstvo SOKŠ na základe prihlášky a zaplatení ročného členského poplatku. Prihláška za riadneho člena SOKŠ sa podáva pred začiatkom členského vzťahu, musí obsahovať: meno, priezvisko, dátum narodenia, kontaktnú poštovú adresu, kontaktnú emailovú adresu a súhlas so spracovaním osobných údajov v súvislosti s evidenciou členstva v SOKŠ, môže mať papierovú alebo elektronickú formu. O získaní členstva SOKŠ bude záujemca informovaný notifikačným mailom.

4. Členmi-podporovateľmi môžu byť fyzické i právnické osoby, ako aj iné záujmové združenia a subjekty bez právnej subjektivity, ktoré uznávajú základné ciele SOKŠ.

5. Čestní členovia sú osoby, ktoré sa mimoriadne zaslúžili o rozvoj kompozičného šachu na Slovensku, a ktorých prijatie schválil príslušný orgán. Čestným predsedom SOKŠ sa môže stať, kto vykonával funkciu
predsedu SOKŠ aspoň dve funkčné obdobia.

§6 Práva členov

1.  Člen SOKŠ má tieto práva:

a)  zúčastňovať sa na činnosti SOKŠ a využívať výhody člena;

b)  zúčastňovať sa na Valnom zhromaždení SOKŠ, ak dovŕšil 15. rok života a je spôsobilý, a ak je riadnym členom minimálne posledné dva roky nepretržite;

c)  byť zvolený do orgánov SOKŠ po dovŕšení 18. roku života, ak je spôsobilý a je riadnym členom minimálne posledné dva roky nepretržite;

d)  zúčastňovať sa na takých podujatiach organizovaných SOKŠ, ktoré sú vyhradené pre jej členov;

e)  zúčastňovať sa na rokovaniach orgánov SOKŠ, ktoré hodnotia jeho činnosť;

f)   dávať podnety, návrhy, pripomienky, odvolania a požadovať na ne od orgánov SOKŠ do 30 dní odpoveď;

g)  vyžadovať správy o činnosti a hospodárení SOKŠ.

2.  Čestní členovia majú právo zúčastňovať sa na zasadaniach orgánov SOKŠ a právo byť zvolení do orgánov SOKŠ s poradným hlasom.

3.  Každý člen má právo vystúpiť zo SOKŠ.

§7 Povinnosti členov

1.  Člen SOKŠ má tieto povinnosti:

a)  riadiť sa Stanovami SOKŠ a ďalšími platnými predpismi, dbať o dobré meno SOKŠ;

b)  dodržiavať kódex kompozičného šachu, súťažné poriadky a zásady fair play, rovnako ako každý iný kompozičný šachista;

c)  podieľať sa podľa svojich možností a záujmu na rozvoji kompozičného šachu na Slovensku;

d)  chrániť a ošetrovať majetok SOKŠ;

e)  riadne a načas platiť členské príspevky, ktoré schválili orgány SOKŠ.

§8 Zánik členstva

1.  Zánik členstva v SOKŠ nastáva:

a)  uplatnením práva člena vystúpiť zo SOKŠ;

b)  vylúčením člena SOKŠ pre mimoriadne závažné previnenie;

c)  vyškrtnutím zo zoznamu členov SOKŠ, ak nezaplatí členský príspevok v priebehu kalendárneho roka;

d)  úmrtím člena SOKŠ.

2.  O vyškrtnutí zo zoznamu členov SOKŠ a vylúčení člena SOKŠ rozhoduje Výkonná rada SOKŠ. Návrh týchto rozhodnutí musí byť doručený dotknutému členovi na jeho emailovú adresu, pričom tento má možnosť vyjadriť sa k vytýkaným skutočnostiam alebo zjednať nápravu (napr. zaplatiť dlžné členské) v lehote nie kratšej než 15 dní od doručenia návrhu.

III. USTANOVENIA O ORGÁNOCH

§9 Štruktúra orgánov

1.  Orgánmi SOKŠ sú:

a)  Valné zhromaždenie SOKŠ a Mimoriadne valné zhromaždenie SOKŠ;

b)  Výkonná rada SOKŠ;

c)  predseda SOKŠ;

d)  kontrolór SOKŠ.

2.  Zasadnutia orgánov SOKŠ môžu mať formu osobnej účasti, alebo online stretnutia prostredníctvom počítačovej platformy.

3.  Hlasovanie v prípade formy online stretnutia:

a)  na Valnom zhromaždení SOKŠ sa uskutočňuje hlasovanie prostredníctvom mailu zaslaného súčasne minimálne na dve mailové adresy overovateľov hlasovania;

b)  na zasadaniach Výkonnej rady SOKŠ sa môže uskutočniť hlasovanie prostredníctvom počítačovej platformy alebo mailom.

4.  Z každého zasadnutia orgánov SOKŠ musí byť vyhotovená zápisnica.

§10 Zodpovednosť orgánov

1.  Orgány SOKŠ sa zodpovedajú za svoju činnosť takto:

a)  Valné zhromaždenie SOKŠ sa zodpovedá členom SOKŠ;

b)  Výkonná rada SOKŠ sa zodpovedá Valnému zhromaždeniu SOKŠ;

c)  predseda SOKŠ sa zodpovedá Valnému zhromaždeniu SOKŠ;

d)  kontrolór SOKŠ sa zodpovedá Valnému zhromaždeniu SOKŠ.

§11 Valné zhromaždenie SOKŠ

1.  Valné zhromaždenie SOKŠ je najvyšším orgánom SOKŠ.

2.  Valné zhromaždenie SOKŠ sa schádza na zasadania raz za štyri roky. Zvoláva ho Výkonná rada SOKŠ, ktorá určí formu konania, termín a miesto zasadania.
V prípade online stretnutia Výkonná rada SOKŠ určí dostupnú počítačovú platformu, ktorá bude použitá a spôsob, ako sa do nej budú členovia SOKŠ registrovať. Ďalej určí minimálne dvoch overovateľov hlasovania, ktorých mailové adresy musia byť súčasťou oznamu alebo pozvánky na Valné zhromaždenie SOKŠ, ktoré budú použité na hlasovanie.

3.  Valné zhromaždenie SOKŠ, resp. Mimoriadne valné zhromaždenie SOKŠ musí zvolať Výkonná rada SOKŠ formou oznamu na webovej stránke SOKŠ, alternatívne môže byť oznam zaslaný mailom všetkým členom SOKŠ najmenej 14 dní pred konaním Valného zhromaždenia SOKŠ.

4.  Mimoriadne valné zhromaždenie SOKŠ je Výkonná rada SOKŠ povinná zvolať, ak to vyžadujú dôležité záujmy SOKŠ, ktoré neznesú odklad.

5.  Mimoriadne valné zhromaždenie SOKŠ je Výkonná rada SOKŠ povinná zvolať do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti o zvolanie Mimoriadneho valného zhromaždenia SOKŠ, ak žiadosť podpísala najmenej jedna pätina riadnych členov SOKŠ. Ak je súčasťou takejto žiadosti návrh na odloženie vykonateľnosti rozhodnutia Výkonnej rady SOKŠ prijatého v posledných troch mesiacoch, vykonateľnosť tohto rozhodnutia sa odloží do Mimoriadneho valného zhromaždenia SOKŠ, ktoré rozhodne, či toto rozhodnutie bude platiť alebo nie. Ak Výkonná rada SOKŠ Mimoriadne valné zhromaždenie SOKŠ na základe takejto žiadosti nezvolá, môže ho zvolať každý riadny člen SOKŠ, ktorý sa podpísal do žiadosti adresovanej Výkonnej rade SOKŠ o jeho zvolanie a je spôsobilý byť účastníkom.

6.  Valné zhromaždenie SOKŠ je uznášaniaschopné, ak je zastúpené počtom účastníkov, ktorý je aspoň nadpolovičným počtom účastníkov predchádzajúceho Valného zhromaždenia SOKŠ. Uznesenie je právoplatné, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných účastníkov.

7.  Valné zhromaždenie SOKŠ volí predsedu SOKŠ a ďalších štyroch až šiestich členov Výkonnej rady SOKŠ, ako aj kontrolóra SOKŠ na štvorročné funkčné obdobie. Ich mandát platí do nasledujúceho Valného zhromaždenia SOKŠ.

8.  Valné zhromaždenie SOKŠ volí v poradí jedného až troch náhradníkov do Výkonnej rady SOKŠ a jedného náhradníka kontrolóra SOKŠ.

9.  Valné zhromaždenie SOKŠ prerokúva a schvaľuje správu Výkonnej rady SOKŠ o činnosti a hospodárení a správu kontrolóra SOKŠ.

10. Valné zhromaždenie SOKŠ schvaľuje zmeny Stanov SOKŠ a ďalšie zásadné dokumenty, ich zmeny, doplnky a novelizácie.

11. Valné zhromaždenie SOKŠ schvaľuje emblém (logo) SOKŠ.

12. Valné zhromaždenie SOKŠ rozhoduje o vzťahoch SOKŠ k iným právnickým osobám.

13. Valné zhromaždenie SOKŠ môže zmeniť uznesenia prijaté Výkonnou radou SOKŠ.

14. Valné zhromaždenie SOKŠ rozhoduje o zrušení SOKŠ.

§12 Výkonná rada SOKŠ

1.  Výkonná rada SOKŠ je najvyšším orgánom SOKŠ v období medzi zasadaniami Valného zhromaždenia SOKŠ.

2.  Výkonná rada SOKŠ má päť až sedem členov. Sú to:

a)  predseda SOKŠ;

b)  sekretár SOKŠ;

c)  hospodár SOKŠ;

d)  dvaja až štyria členovia Výkonnej rady SOKŠ; ich počet schvaľuje Valné zhromaždenie SOKŠ.

Sekretára SOKŠ a hospodára SOKŠ volí Výkonná rada SOKŠ spomedzi svojich členov. Pokiaľ nie je hospodár SOKŠ zvolený, jeho právomoci vykonáva predseda SOKŠ.

3.  Právo zúčastňovať sa na zasadaní Výkonnej rady SOKŠ má kontrolór SOKŠ.

4.  Výkonná rada SOKŠ má tieto právomoci:

a)  v období medzi zasadaniami Valného zhromaždenia SOKŠ  riadi činnosť SOKŠ v plnom rozsahu;

b)  odvoláva a kooptuje členov Výkonnej rady SOKŠ z náhradníkov schválených Valným zhromaždením SOKŠ;

c)  stanovuje výšku ročného členského poplatku pre členov SOKŠ;

d)  stanovuje benefit pre členov SOKŠ, ktorí zaplatili ročný členský poplatok;

e)  vypracúva Stanovy SOKŠ a iné základné dokumenty, o nadobudnutí platnosti zmien Stanov SOKŠ informuje na webovej stránke SOKŠ do 15 dní a v časopise PAT A MAT;

f)   riadi Majstrovstvá Slovenskej republiky v šachovej skladbe a Majstrovstvá Slovenskej republiky v riešení šachových problémov vrátane postupových súťaží;

g)  rozhoduje o majetkových a hospodársko-finančných otázkach, o nakladaní s majetkom SOKŠ a s finančnými prostriedkami SOKŠ;

h)  schvaľuje návrh rozpočtu a správy o hospodárení;

i)   vydáva konečné rozhodnutia v individuálnych sporoch zo súťaží v mimoriadnom opravnom konaní;

j)   rozhoduje o vylúčení člena a o disciplinárnych otázkach v najvyššej inštancii;

k)  zvoláva a pripravuje zasadania Valného zhromaždenia SOKŠ.

5.  Výkonná rada SOKŠ sa schádza na svoje zasadania najmenej dvakrát ročne. Je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Uznáša sa nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. Pri rovnosti rozhoduje hlas predsedu SOKŠ, ktorý riadi rokovania Výkonnej rady SOKŠ.

6.  Mimoriadne zasadanie
Výkonnej rady SOKŠ je povinný zvolať predseda SOKŠ, ak to vyžadujú dôležité záujmy SOKŠ, ktoré neznesú odklad.

7.  Vedie evidenciu členov SOKŠ.

8.  Ak na post kontrolóra SOKŠ nastúpil náhradník schválený Valným zhromaždením SOKŠ, o tejto zmene informuje na webovej stránke SOKŠ alebo v časopise PAT A MAT.

§13 Predseda SOKŠ

1.  Činnosť Výkonnej rady SOKŠ riadi predseda SOKŠ, ktorý je zároveň predsedom Výkonnej rady SOKŠ.

2.  Štatutárnym orgánom SOKŠ je predseda SOKŠ a v rozsahu, v akom je potrebný podpis dvoch osôb podľa § 13 ods. 7, aj sekretár SOKŠ.

3.  Predseda SOKŠ za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu SOKŠ.

4.  Predseda SOKŠ má tieto právomoci:

a)  je oprávnený konať v mene SOKŠ vo všetkých veciach;

b)  zastupuje SOKŠ navonok;

c)  je oprávnený robiť v mene SOKŠ a Výkonnej rady SOKŠ právne úkony, prijímať záväzky s právnymi účinkami, uplatňovať práva SOKŠ, uzatvárať zmluvy a dohody napomáhajúce rozvoj kompozičného šachu na Slovensku, a to buď
samostatne alebo v prípade, v akom je potrebný podpis dvoch osôb podľa § 13 ods. 7, spoločne so sekretárom SOKŠ;

d)  je oprávnený splnomocniť na jednotlivé právne úkony člena Výkonnej rady SOKŠ; toto splnomocnenie musí byť písomné, inak je neplatné. Toto oprávnenie splnomocniť člena Výkonnej rady SOKŠ má aj sekretár SOKŠ v rozsahu, v akom je potrebný jeho podpis podľa § 13 ods. 7.

5.  Predseda SOKŠ zodpovedá za:

a)  činnosť Výkonnej rady SOKŠ;

b)  uplatňovanie Stanov SOKŠ a predpisov v praxi SOKŠ;

c)  riadne hospodárenie s majetkom a finančnými prostriedkami SOKŠ;

d)  dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov vo svojej činnosti;

e)  zapísanie SOKŠ do Zoznamu prijímateľov v zmysle zákona o dani z príjmov a použitie finančných prostriedkov prijatých z tohto titulu do konca nasledujúceho roka;

f)   predlžovanie vlastníctva domény soks.sk ako webového sídla SOKŠ.

6.  Zástupcom predsedu SOKŠ je sekretár SOKŠ.

7.  Ak je podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na platnosť právneho úkonu potrebná písomná forma, vyžaduje sa podpis predsedu SOKŠ spolu s podpisom sekretára SOKŠ; v tomto prípade sekretár SOKŠ nemôže zastúpiť predsedu SOKŠ.

§14 Kontrolór SOKŠ

1.  Kontrolór SOKŠ je nezávislý orgán SOKŠ.

2.  Kontrolór SOKŠ je oprávnený kontrolovať všetky druhy činnosti SOKŠ, dodržiavanie Stanov SOKŠ, poriadkov a predpisov v aplikačnej činnosti orgánov SOKŠ, najmä v oblasti hospodárskej činnosti, pri spravovaní majetku a pri hospodárení s finančnými prostriedkami SOKŠ.

3.  Kontrolór SOKŠ má právo zúčastňovať sa na zasadaniach Výkonnej rady SOKŠ.

4.  Kontrolór SOKŠ vydáva správu o svojich zisteniach raz ročne.

5.  Ak po upozornení kontrolórom SOKŠ na závažné nedostatky Výkonná rada SOKŠ v požadovanej lehote nevykoná nápravu svojej činnosti, kontrolór SOKŠ má právo zvolať Mimoriadne Valné zhromaždenie SOKŠ.

6.  Ak kontrolór SOKŠ abdikoval na svoju funkciu, nemôže vykonávať svoju funkciu z vážnych dôvodov počas viac ako 18 mesiacov, alebo umrel, aicky sa stáva kontrolórom SOKŠ jeho náhradník schválený Valným zhromaždením SOKŠ.

 

IV. USTANOVENIA O HOSPODÁRENÍ

§15 Majetok SOKŠ

1.  Zdrojom majetku SOKŠ sú:

a)  príspevky od vlastných členov;

b)  príjmy z kultúrnej, spoločenskej a inej verejnoprospešnej činnosti SOKŠ;

c)  príjmy z reklám, publikačnej a vydavateľskej činnosti;

d)  príjmy z prenájmu vlastného majetku, z predaja vlastného majetku a práv SOKŠ;

e)  príjmy z vkladov, účtov a výnosy z cenných papierov;

f)   dotácie, granty a dary od fyzických osôb a právnických osôb;

g)  príjmy z doplnkového podnikania, ktoré schválili orgány SOKŠ a ktoré je v súlade s právnymi predpismi SR;

h)  vklady za účasť jednotlivcov a kolektívov v súťažiach organizovaných SOKŠ;

i)   príjmy z poukázania podielu zaplatenej dane právnickými alebo fyzickými osobami v zmysle zákona o dani z príjmov.

2.  Majetok SOKŠ tvoria finančné fondy, hmotný a nehmotný majetok, pohľadávky a iné majetkové práva.

§16 Hospodárenie SOKŠ

1.  SOKŠ hospodári na základe rozpočtu schváleného na príslušný kalendárny rok Výkonnou radou SOKŠ.

2.  Operatívnu správu majetku SOKŠ vykonáva hospodár SOKŠ, ktorý predkladá Výkonnej rade SOKŠ správu o stave majetku a o stave finančného hospodárenia.

3.  Podrobnosti o finančnom hospodárení určujú osobitné predpisy.

4.  Kontrolu hospodárenia SOKŠ vykonáva kontrolór SOKŠ.

5.  Pri zrušení SOKŠ Valné zhromaždenie SOKŠ ustanoví likvidačnú skupinu, ktorá vykoná majetkové vysporiadanie a o jeho výsledku bude informovať Ministerstvo vnútra SR.

V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§17

Stanovy SOKŠ nadobúdajú účinnosť dňom ich vzatia Ministerstvom vnútra SR na vedomie. Ich výklad vykonáva Výkonná rada SOKŠ.

§18

Členovia SOKŠ v zmysle predošlého znenia stanov SOKŠ sa považujú za riadnych členov SOKŠ bez prerušenia obdobia ich členstva, ak riadne podajú prihlášku podľa §5 článok 3 v lehote 6 mesiacov od nadobudnutia platnosti týchto stanov SOKŠ. Výkonná rada SOKŠ takto získané členstvo SOKŠ potvrdí notifikačným emailom.

§19

Stanovy SOKŠ sú otvoreným dokumentom, zmeny a doplnky schvaľuje Valné zhromaždenie SOKŠ dvojtretinovou väčšinou hlasov. Zmeny a doplnky stanov oznámi SOKŠ do 15 dní od schválenia Ministerstvu vnútra SR a po jeho potvrdení, že ich vzalo na vedomie, stávajú sa zmeny a doplnky účinnými.

§20

Náležitosti, ktoré Stanovy SOKŠ neupravujú, riadia sa všeobecne záväznými právnymi normami Slovenskej republiky a normami, ktoré schválili orgány SOKŠ.

 

V Bratislave 30. júla 2022

Comments are closed.