Ladislav Packa: #AllForUmnov!

Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB Chess diagraf DB

Počas prípravy 115. čísla PAM sa nám rozbehla veselá diskusia. O Jevgenijovi Ivanovičovi, čo je krstné a otcovské meno ruského skladateľa Umnova (11.2.1913 – 22.7.1989). A práve témy, ktorá nosí jeho meno, sa oná diskusia týkala. Začnime pekne od začiatku, od prvej definície:

 

Умнова тема[1] – требующая для воплощения не менее трех ходов, парадоксальная тактическая комбинация с ходом белой фигуры (не пешки!) на поле, только что покинутое черной фигурой (не пешкой!).

Umnovova téma – na svoje uskutočnenie potrebuje najmenej tri ťahy, je to paradoxná taktická kombinácia s ťahom bielej figúry (nie pešiaka!) na pole, ktoré práve opustila čierna figúra (nie pešiak!).

 

Príklad na spracovanie témy podľa tejto definície je na diagrame č.1.

Jevgenij Umnov
I. cena
Turnaj klubu VCSPS 1938
white Qd8 Ka6 Pd6 Pb4 Re4 Pd3 Se3 Rh3 Pa2 Ba1 Bd1 Sf1 black Pe6 Rh6 Bc5 Pc4 Pa3 Kc3 Sb2 Sg2
1.Qd8-g5 ! threat: 2.Se3-d5 + 2...e6*d5 3.Qg5-d2 # 1...Sg2*e3 2.Qg5-g2 threat: 3.Qg2-d2 # 2...Se3*g2 3.Re4*c4 # 2...Kc3*d3 3.Qg2-c2 # 2...Se3*f1 3.Re4*c4 # 1...Bc5*e3 2.Qg5-c5 threat: 3.Qc5*c4 # 2...Be3*c5 3.Re4*c4 # 2...Kc3*d3 3.Qc5-d4 # 1...Sg2-f4 2.Qg5*c5 threat: 3.Qc5*c4 # 2...Kc3*d3 3.Qc5-d4 # 1...Rh6*h3 2.Re4*c4 + 2...Kc3*d3 3.Qg5-g6 # 1...Kc3*d3 2.Qg5*g2 threat: 3.Qg2-c2 # 2...Kd3-c3 3.Se3-d5 # 3.Qg2-d2 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[448]
#3 (12+8)

 

Jadro sporu spočívalo v tom, že pomenovanie „Umnovova téma,  Umnovov paradox, alebo jednoducho Umnov“ bolo použité v súvislosti s pomocnými matmi. Dokonca i dvojťahovými, čo je v priamom rozpore s prvou podmienkou témy. Najdôležitejšia je však okolnosť, že pri pomocných skladbách sa vzhľadom na kooperáciu bieleho s čiernym stráca paradox, ktorý je najvýznačnejším prvkom tejto témy a ktorý sa môže naplno prejaviť výlučne v skladbách s antagonistickými cieľmi. V pomocných skladbách by preto malo byť pomenovanie Umnovova téma nahradené iným, najradšej asi tiež ruským termínom:

 

Ушел – пришел (come and go)[1] – не парадоксальная квази-форма Умнова темы, в которой в качестве тематических фигур могут выступать и пешки, могут участвовать фигуры одного цвета, черная фигура приходит на место белой, а замысел – реализоваться и в два хода а также в жанре кооперативного мата.

Ušol – prišol (come and go) – neparadoxná kváziforma Umnovovej témy, v ktorej v úlohe tematických figúr môžu vystupovať aj pešiaci, môžu sa na nej podieľať i figúry rovnakej farby, čierna figúra môže prísť na miesto bielej a zámer je možné realizovať aj dvomi ťahmi a aj v žánri pomocných matov.

 

Zatiaľ sa to vyvíja všetko tak, ako by to malo byť – označenie Umnovova téma, prípadne Umnovov paradox, by sa pri komentovaní pomocných matov nemal používať. Lenže…

„Šedá je všetka teória, priateľu. Strom života však zostáva zelený navždy.“

Johann Wolfgang von Goethe

 

Kompozičná prax sa asi vyhýba komplikovaným definíciám a názvom tém. Pojem „Umnovova téma“ preto nájdeme inak, jednoduchšie popisovaný v krajinách západného kompozičného sveta:

 

Umnov[2] – One piece moves to the square which another piece has just left. There can be a chain of such moves.

Umnov – kameň ťahá na pole, ktoré práve opustil iný kameň. Takéto ťahy sa môžu reťaziť.

 

 Umnov I[3] – White plays to a square just vacated by a black piece (not pawn); the move must not be playable as a capture before the black defence.

Umnov I – biely hrá na pole, ktorý práve uvoľnil čierny kameň (nie pešiak); ťah nesmie byť hrateľný ako branie pred čiernou obranou.

 

Umnov move[3] – (in a helpmate) a piece moves to a square vacated by another piece.

Umnovov ťah – (pri pomocnom mate) kameň sa presunie na pole uvoľnené iným kameňom.

 

V duchu tejto terminológie sa vyjadrujú nielen „západní“ predstavitelia kompozičného šachu, celkom bežne ho využívajú i rozhodcovia a autori z východných, alebo „postsovietskych“ krajín. A toleruje ho zjavne aj vrcholný orgán kompozičného šachu WFCC, inak by sa asi „nesprávne“ použitie termínu Umnov nedostalo do výsledkov World Cup-u. Ukážka takéhoto použitia je na diagrame č. 2, v rozhodnutí Abdelaziza Onkouda je citovaný komentár autora, ktorým nie je nik iný, ako Valerij Gurov.

Valerij Gurov
Zvláštna cena
4. FIDE World Cup 2015
white Kb8 Qb7 Pd7 Bh7 Pd5 Pf5 Pc3 Pe3 Pg3 Re1 black Bg8 Bb6 Pd6 Pf6 Pe5 Pc4 Ke4 Pg4 Rb3 Sd2 Qb1 Rf1
1.Rf1*f5 {A} Re1-f1 2.Bb6*e3 {B} Bh7*f5 # 1.Bb6*e3 {B} Qb7-b6 2.Bg8*d5 {C} Re1*e3 # 1.Bg8*d5 {C} Bh7-g8 2.Rf1*f5 {A} Qb7*d5 #
ANIMOVANÝ DIAGRAM
 • Kliknutím na pravú/ľavú polovicu diagramu sa prehráva riešenie úlohy na diagrame dopredu/dozadu
 • Kliknutím na *** sa obnoví východisková pozícia
 • Kliknutím na ťah v riešení (napr. 1.Sc3!) sa na diagrame nastaví pozícia po danom ťahu
[449]
h#2 (10+12)
3.1.1.1
“Cycle black moves and functions. Cycle white functions. Umnov effect.” (author)

 

Poznámka: definícia témy Umnov I podľa zdroja [3] sa mi nezdá korektná, aj keď sa nachádza v Albume FIDE spracovanom slovenskými autormi a vydanom v Bratislave. Na druhej strane „Umnovov ťah“ podľa toho istého zdroja prakticky zodpovedá téme „ušol-prišol“.

 

Jazyk, terminológia a názvoslovie nie sú tesané do kameňa. Sú to živé javy, ktoré sa nedajú spútať akademickými poučkami a definíciami. Nedávno ma zaujal výrok pani Sibyly Mislovičovej z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra v jednom zo slovenských médií, ktorý parafrázujem v tom zmysle, že jazykovedci jazyk nevytvárajú ani nedefinujú, ale len zbierajú a registrujú ním používané prostriedky.

Jazyk (a v ňom zahrnuté pomenovania a názvoslovia) vytvárajú jeho používatelia. Darmo budete obyvateľovi Nitry vysvetľovať, že jeho spisovné označenie je Nitran, keď on vám odpovie, že to by bol kanibalizmus, lebo Nitran je meno pre salámu. A on sám je hrdý Nitrančan.

Veľmi podobné je to i v „kauze“ Umnov. Môžeme sa oháňať definíciami koľko chceme, môžeme sa biť do pŕs, že len ten náš pohľad je správny. Celé naše úsilie zabije jediné slovko Umnov, ktorým si komentátor nahradí všetko to, čo som sumarizoval vyššie v texte.

Preto žime a nechajme žiť. Tolerujme iný pohľad na danú problematiku a svoj názor propagujme gándhíovským nenásilným spôsobom, skôr edukatívnym a didaktickým, než vyvolávaním zbytočných sporov.

Na záver jedna ukážka z literatúry[4], ktorá by mohla primeraným, no nie príliš vážnym spôsobom komentovať celú tú našu „kauzu Umnov“:

 

„Prorok Bruta řekl, že Om pomáhá těm, kdo si pomáhají navzájem.“

„A pomáhá?“

„Abych řekl pravdu, je mnoho názorů na to, jak to myslel.“

„Kolik?“

„Asi sto šedesát, od rozkolu v 10.30 z 23. února. To bylo tehdy, když se Znovusjednocení Svobodní Cheloniánci (Středová diecéze) oddělila od Znovusjednocených Svobodných Cheloniánců (Okrajová diecéze). Bylo to velmi vážné.“

„Krev tekla proudem?“ řekla Anežka. Skoro ji to nezajímalo, ale snažila se odvést své myšlenky od toho, co už se teď mohlo každou chvilku probudit.

„Ne, ale došlo k boxerskému utkání a děkana polili od hlavy k patě inkoustem.“

„Takže to bylo, jak vidím, opravdu vážné.“

„Taky došlo k velmi silnému tahání za vousy!“

 

Odkazy:

[1] Kolektív autorov: Словарь терминов шахматной композиции, Киев 2004

[2] Chess Problem Database Server – https://pdb.dieschwalbe.de/keywords.jsp?s=all

[3] FIDE Album 2007/2009, Bratislava 2015

[4] Terry Pratchett: Carpe jugulum, Talpress 2000, preklad Jan Kantůrek

Bookmark the permalink.

2 Comments

 1. Skvelé.
  Kvitujem nadhľad a Pratchetta.

 2. KAUZA „UMNOV“ ČI KAUZA „NEDÔSLEDNOSŤ“ ?

  Problém, či v našom časopise tolerovať nesprávne používanie termínu „Umnovova téma“, nazval Laco Packa „Kauzou Umnov“. Z jeho reakcie jasne vyplýva, že táto kauza má oveľa širší charakter, než sa na prvý pohľad zdá a že je v podstate o dôkladnosti, hĺbke poznania a logike uzáverov pri tvorbe termínov v kompozičnom šachu. Ale tiež o absolútnom nezáujme o túto oblasť kompozičného šachu v našej najvyššej kompozičnošachovej organizácii. Pokúsim sa ešte raz objasniť svoje stanovisko.
  Tému objavil Jevgenij Umnov, preto verme tentoraz rusky písaným slovníkom, že podajú jej objektívnu definíciu. Jeden z nich cituje aj Laco [1], ja by som k nemu dodal ešte niekoľko ďalších prameňov [2,3,4]. Vo všetkých sa jednoznančne hovorí o tom, že podstata Umnovovej témy spočíva v strategickej kombinácii, v ktorej biely ťahá na pole, ktoré práve opustil čierny, pričom jeho prípadný návrat by viedol k matu. Tematickými figúrami nemôžu byť teda pešiaci a nedá sa realizovať v pomocných skladbách.
  Zároveň pripomnam, že Umnov pomocné maty neskladal a preto ani nikdy nezložil pomocný mat s touto témou.
  Pozrime si teraz, ako si definujú Umnovovu tému „krajiny západného kompozičného sveta“. Odkaz [5], ktorý Laco cituje, je uvedený v nemčine i angličtine, a hovorí:
  „Umnov: Jede Figur zieht auf das Feld, welches von der vorhergehenden verlassen worden ist.
  One piece moves to the square which another piece has just left. There can be a chain of such moves.“
  Odhliadnuc od toho, že nemecký odkaz hovorí o figúre, zatiaľ čo anglický o kameni, v jednom sa zhodujú. V jednoduchej definícii: „Kameň sa presunie na pole, ktoré iný kameň práve opustil“ nie je ani zmienka o paradoxnej vlastnosti Umnovovej témy. Mne z toho vyplýva, bez toho, že by som sa bil do pŕs, že toto nie je Umnovova téma ale niečo iné a preto by sa to malo aj ináč nazývať.
  Ale keďže toto nie je prvý podobný prípad a nevznikol iba včera, dobre viem, že aj keby som sa pokúšal presadiť svoj názor násilnou cestou (t.j., keby som sa nasilu rozkrájal), naďalej sa budú používať rovnaké názvy pre rôzne témy, naďalej budú témy nosiť mená autorov, ktorí v čase ich vzniku nosili ešte plienky a naďalej bude pokračovať nedôslednosť a amaterizmus pri prideľovaní ich mien. A aj naďalej budú vznikať takéto kauzy. Niekomu to bude vadiť, niekomu nie a niekto to dokonca bude považovať za skvelé. Ale ja to určite nebudem.

  PS Nitranov, či Nitrančanov nechám žiť a budem tolerovať aj ich rozdielny pohľad na to, ako sa volajú, ale keby niekto chcel ich menom nazvať aj Trenčanov, prinajmenšom by som si o ňom niečo pomyslel. A nielen preto, že som sa v Trenčíne narodil.

  [1] Kolektív autorov: Словарь терминов шахматной композиции, Киев 2004
  [2] N. P. Zelepukin: Словарь шахматной композиции, Киев 1985
  [3] Kolektív autorov: Шахматы, Энциклопедический словарь, Москва 1990
  [4] J. Vladimirov: Шахматы, сборник лучших задач и этюдов, Москва 2010
  [5] Chess Problem Database Server – https://pdb.dieschwalbe.de/keywords.jsp?s=all

Napísať odpoveď pre Juraj Brabec Zrušiť odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.