Stanovy

 


STANOVY

SLOVENSKEJ ORGANIZÁCIE KOMPOZIČNÉHO ŠACHU


 

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§1 Názov a sídlo

1. Názov organizácie znie: Slovenská organizácia kompozičného šachu (ďalej len SOKŠ).

2. Sídlom SOKŠ je Bratislava.

3. SOKŠ má svoj emblém (logo).

§2 Pojem kompozičného šachu

Kompozičný šach je samostatné odvetvie šachovej činnosti, zahrňujúce najmä skladanie a riešenie šachových skladieb (problémov).

§3 Postavenie SOKŠ

1. SOKŠ je v zmysle zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších zmien a doplnkov dobrovoľným združením občanov. SOKŠ je záujmová organizácia kompozičných šachistov, ktorí majú trvalé alebo prechodné bydlisko v Slovenskej republike.

2. SOKŠ ako nepolitická organizácia je založená na demokratických princípoch, zásade dobrovoľnosti a rovnakých záujmov.

3. SOKŠ je právnickou osobou so samostatnou právnou subjektivitou.

4. SOKŠ organizuje kompozičný šach v Slovenskej republike nezávisle od iných subjektov.

5. SOKŠ reprezentuje SR vo vzťahu k Stálej komisii kompozičného šachu FIDE.

6. SOKŠ je právnym nástupcom Sekcie kompozičného šachu pri Slovenskom šachovom zväze.

7. SOKŠ preberá záväzky a práva vyplývajúce z činnosti Sekcie kompozičného šachu pri Slovenskom šachovom zväze.

§4 Ciele a predmet činnosti

1. Ciele SOKŠ sú:

a) vytvárať podmienky pre účasť členov na podujatiach kompozičného šachu (skladateľské, riešiteľské súťaže a stretnutia), na vzdelávacích a výchovných podujatiach (školenia, kurzy, semináre a pod.), na spoločenských, kultúrnych a iných verejnoprospešných podujatiach. Pod zabezpečovaním podmienok pre členov sa rozumie umožňovanie účasti alebo podieľanie sa na nákladoch súvisiacich s podujatiami (odborní pracovníci, materiálno-technické vybavenie, doprava, ubytovanie, stravovanie, občerstvenie, hygiena, lekárska starostlivosť, poplatky, odmeny a iné náhrady za účasť na súťažiach a pod.);

b) propagovať kompozičný šach a vlastnú činnosť;

c) získavať finančné a materiálne prostriedky na podporu kompozičného šachu.

2. Predmet činnosti SOKŠ spočíva v tom, že:

a) združuje kompozičných šachistov, organizátorov a podporovateľov kompozičného šachu v Slovenskej republike a zastupuje ich záujmy;

b) spolupracuje zo štátnymi orgánmi a inými subjektmi v záujme rozvoja kompozičného šachu Slovenskej republiky;

c) organizuje a riadi súťaže kompozičného šachu v Slovenskej republike, najmä Majstrovstvá Slovenskej republiky v riešení šachových problémov a Majstrovstvá Slovenskej republiky v šachovej skladbe;

d) vydáva Stanovy SOKŠ a iné základné predpisy kompozičného šachu Slovenskej republiky;

e) zabezpečuje reprezentáciu Slovenskej republiky vo vzťahu k Stálej komisii kompozičného šachu FIDE, najmä účasť na Majstrovstvách sveta v riešení šachových problémov, Svetovej súťaži kompozičného šachu a na iných oficiálnych súťažiach;

f) spravuje majetok SOKŠ a hospodári s finančnými prostriedkami SOKŠ;

g) vydáva informačné, metodické a iné materiály venované kompozičnému šachu.

II. USTANOVENIA O ČLENSTVE

§5 Podmienky členstva

1. Členstvo v SOKŠ je dobrovoľné. Vzniká za podmienok uvedených v tomto paragrafe, článok 3. až 6.

2. Členmi SOKŠ sú:

a) riadni členovia;

b) podporovatelia;

c) čestní členovia.

3. Riadnym členom sa stane:

a) šachový riešiteľ, ktorý sa zúčastní na riešiteľskej súťaži organizovanej SOKŠ; prihláška do takejto súťaže sa považuje za členskú prihlášku;

b) šachový skladateľ, ktorý sa zúčastní na skladateľskej súťaži organizovanej SOKŠ; prihláška do takejto súťaže sa považuje za členskú prihlášku.

4. Riadnymi členmi môžu byť jednotlivci alebo kolektívy. Členstvo sa registruje aj na základe prihlášky riadneho člena v SOKŠ. Registruje sa meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto bydliska, prípadne aj výkonnostná trieda a osobný koefi-cient jednotlivca. U kolektívneho člena názov, sídlo a zoznam členov kolektívu. Registráciou kolektívu sa členovia kolektívu stávajú súčasne individuálnymi členmi SOKŠ.

5. Riadnym členom sa vydáva členský preukaz SOKŠ, kolektívnym členom sa vydáva registračná karta kolektívneho člena SOKŠ, v oboch prípadoch s vyznačenou dobou platnosti maximálne na štyri kalendárne roky. Doba platnosti sa predlžuje automaticky účasťou na súťažiach a podujatiach SOKŠ. Členský preukaz SOKŠ a registračná karta kolektívneho člena SOKŠ sú majetkom SOKŠ.

6. Členmi – podporovateľmi môžu byť fyzické i právnické osoby, ako aj iné záujmové združenia a subjekty bez právnej subjektivity, ktoré uznávajú základné ciele SOKŠ.

7. Čestní členovia sú osoby, ktoré sa mimoriadne zaslúžili o rozvoj kompozičného šachu Slovenskej republiky, a ktorých prijatie schválil príslušný orgán.

§6 Práva členov

1. Člen SOKŠ má tieto práva:

a) zúčastňovať sa na činnosti SOKŠ a využívať výhody člena;

b) zúčastňovať sa na Valnom zhromaždení SOKŠ, ak dovŕšil 15. rok života a je spôsobilý, a ak je riadnym členom minimálne posledné dva roky nepretržite;

c) byť zvolený do orgánov SOKŠ po dovŕšení 18. roku života, ak je spôsobilý a je riadnym členom minimálne posledné dva roky nepretržite;

d) zúčastňovať sa na súťažiach, ak spĺňa stanovené podmienky;

e) zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných SOKŠ;

f) zúčastňovať sa na rokovaniach orgánov SOKŠ, ktoré hodnotia jeho činnosť;

g) dávať podnety, návrhy, pripomienky, odvolania a požadovať na ne od orgánov SOKŠ do 30 dní odpoveď;

h) vyžadovať správy o činnosti a hospodárení SOKŠ;

i) získavať prostriedky na zabezpečenie činnosti SOKŠ;

j) pôsobiť v prospech SOKŠ;

k) propagovať kompozičný šach Slovenskej republiky.

2. Kolektívni členovia majú tiež právo vyjadrovať záujmy svojich individuálnych členov.

3. Čestní členovia majú právo zúčastňovať sa na zasadaniach orgánov SOKŠ a právo byť zvolení do orgánov SOKŠ s poradným hlasom.

4. Každý člen má právo vystúpiť zo SOKŠ.

§7 Povinnosti členov

1. Člen SOKŠ má tieto povinnosti:

a) riadiť sa Stanovami SOKŠ a ďalšími platnými predpismi, dbať o dobré meno SOKŠ;

b) dodržiavať kódex kompozičného šachu, súťažné poriadky a zásady fair play;

c) podieľať sa podľa svojich možností a záujmu na rozvoji kompozičného šachu Slovenskej republiky;

d) chrániť a ošetrovať majetok SOKŠ;

e) riadne a načas platiť členské a iné príspevky, ktoré schválili orgány SOKŠ.

§8 Zánik členstva

1. Zánik členstva v SOKŠ nastáva:

a) uplatnením práva člena vystúpiť zo SOKŠ;

b) vylúčením člena SOKŠ pre mimoriadne závažné previnenie;

c) vyškrtnutím zo zoznamu členov SOKŠ pre pasivitu, t.j. ak sa počas štyroch kalendárnych rokov nezúčastnil na podujatí SOKŠ, alebo ak nekonal v prospech SOKŠ;

d) úmrtím člena SOKŠ.

2. O vyškrtnutí zo zoznamu členov SOKŠ a vylúčení člena SOKŠ rozhoduje Výkonná rada SOKŠ.

III. USTANOVENIA O ORGÁNOCH

§9 Štruktúra orgánov

1. Orgánmi SOKŠ sú:

a) Valné zhromaždenie SOKŠ a Mimoriadne valné zhromaždenie SOKŠ;

b) Výkonná rada SOKŠ;

c) predseda SOKŠ;

d) revízna komisia SOKŠ;

e) odborné komisie Výkonnej rady SOKŠ.

2. Z každého zasadnutia orgánov SOKŠ musí byť vyhotovená zápisnica.

§10 Zodpovednosť orgánov

1. Orgány SOKŠ zodpovedajú za svoju činnosť takto:

a) Valné zhromaždenie SOKŠ zodpovedá členom SOKŠ;

b) Výkonná rada SOKŠ zodpovedá Valnému zhromaždeniu SOKŠ;

c) predseda SOKŠ zodpovedá Valnému zhromaždeniu SOKŠ;

d) revízna komisia SOKŠ zodpovedá Valnému zhromaždeniu SOKŠ;

e) odborné komisie Výkonnej rady SOKŠ zodpovedajú Výkonnej rade SOKŠ.

§11 Valné zhromaždenie SOKŠ

1. Valné zhromaždenie SOKŠ je najvyšším orgánom SOKŠ.

2. Na Valnom zhromaždení SOKŠ, resp. Mimoriadnom valnom zhromaždení SOKŠ sa môže zúčastniť každý riadny člen, ktorý je riadnym členom minimálne posledné dva roky nepretržite.

3. Každý účastník Valného zhromaždenia SOKŠ sa musí preukázať platným členským preukazom SOKŠ.

4. Valné zhromaždenie SOKŠ sa schádza na zasadania raz za štyri roky. Termín a miesto konania zasadania určuje Výkonná rada SOKŠ, ktorá Valné zhromaždenie SOKŠ zvoláva.

5. Valné zhromaždenie SOKŠ, resp. Mimoriadne valné zhromaždenie SOKŠ musí zvolať Výkonná rada SOKŠ formou oznamu, v časopise SOKŠ, alebo v inom vhodnom vytlačenom materiáli s celoslovenskou pôsobnosťou najmenej 14 dní pred konaním Valného zhromaždenia SOKŠ.

6. Mimoriadne valné zhromaždenie SOKŠ je Výkonná rada SOKŠ povinná zvolať, ak to vyžadujú dôležité záujmy SOKŠ, ktoré neznesú odklad.

7. Mimoriadne valné zhromaždenie SOKŠ je Výkonná rada SOKŠ povinná zvolať do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti o zvolanie Mimoriadneho valného zhromaždenia SOKŠ, ak žiadosť podpísala najmenej jedna pätina riadnych členov SOKŠ. Ak Výkonná rada SOKŠ tak neurobí, môže ju zvolať každý riadny člen SOKŠ, ktorý sa podpísal do žiadosti adresovanej Výkonnej rade SOKŠ o jeho zvolanie a je spôsobilý byť delegátom.

8. Valné zhromaždenie SOKŠ je uznášania schopné, ak je zastúpené počtom účastníkov, ktorý je aspoň nadpolovičným počtom účastníkov predchádzajúceho Valného zhromaždenia SOKŠ. Uznesenie je právoplatné, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných účastníkov.

9. Valné zhromaždenie SOKŠ volí predsedu SOKŠ a ďalších šesť členov Výkonnej rady SOKŠ, troch členov revíznej komisie SOKŠ na štvorročné funkčné obdobie.

10. Valné zhromaždenie SOKŠ volí v poradí troch náhradníkov do Výkonnej rady SOKŠ a jedného náhradníka do revíznej komisie SOKŠ.

11. Valné zhromaždenie SOKŠ prerokúva a schva-ľuje správu Výkonnej rady SOKŠ o činnosti a hospodárení a správu revíznej komisie SOKŠ.

12. Valné zhromaždenie SOKŠ schvaľuje Stanovy SOKŠ a ďalšie zásadné dokumenty, ich zmeny, doplnky a novelizácie.

13. Valné zhromaždenie SOKŠ schvaľuje emblém (logo) SOKŠ.

14. Valné zhromaždenie SOKŠ rozhoduje o vytvorení, zlučovaní, vstupe, výstupe a podobných vzťahoch SOKŠ k iných právnickým osobám.

15. Valné zhromaždenie SOKŠ môže zmeniť uznesenia prijaté Výkonnou radou SOKŠ.

16. Valné zhromaždenie SOKŠ rozhoduje o zániku SOKŠ.

§12 Výkonná rada

1. Výkonná rada SOKŠ je najvyšším orgánom SOKŠ v období medzi zasadaniami Valného zhromaždenia SOKŠ.

2. Výkonná rada SOKŠ má sedem členov. Sú to:

a) predseda SOKŠ;

b) sekretár SOKŠ;

c) hospodár SOKŠ;

d) štyria členovia Výkonnej rady SOKŠ.

3. Právo zúčastňovať sa na zasadaní Výkonnej rady SOKŠ má predseda revíznej komisie SOKŠ.

4. Výkonná rada SOKŠ má tieto právomoci:

a) v období medzi zasadaniami Valného zhromaždenia SOKŠ je oprávnená konať v mene SOKŠ v plnom rozsahu;

b) odvoláva a kooptuje členov Výkonnej rady SOKŠ z náhradníkov schválených Valným zhromaždením SOKŠ;

c) vytvára odborné komisie, schvaľuje a odvoláva členov odborných komisií;

d) riadi a vyhodnocuje činnosť odborných komisií;

e) vypracúva Stanovy SOKŠ a iné základné dokumenty;

f) riadi Majstrovstvá Slovenskej republiky v šachovej skladbe a Majstrovstvá Slovenskej republiky v riešení šachových problémov vrátane postupových súťaží;

g) rozhoduje o majetkových a hospodársko-finančných otázkach, o nakladaní s majetkom SOKŠ a s finančnými prostriedkami SOKŠ;

h) schvaľuje návrh rozpočtu a správy o hospodárení;

i) vydáva konečné rozhodnutia v individuálnych sporoch zo súťaží v mimoriadnom opravnom konaní;

j) rozhoduje o vylúčení člena a o disciplinárnych otázkach v najvyššej inštancii;

k) zvoláva a pripravuje zasadania Valného zhromaždenia SOKŠ.

5. Výkonná rada SOKŠ sa schádza na svoje zasadania najmenej dvakrát ročne. Je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Uznáša sa nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. Pri rovnosti rozhoduje hlas predsedu SOKŠ, ktorý riadi rokovania Výkonnej rady SOKŠ.

6. Mimoriadne zasadanie Výkonnej rady SOKŠ je povinný zvolať predseda SOKŠ, ak to vyžadujú dôležité záujmy SOKŠ, ktoré neznesú odklad.

§13 Predseda SOKŠ

1. Činnosť Výkonnej rady SOKŠ riadi predseda SOKŠ, ktorý je zároveň predsedom Výkonnej rady SOKŠ.

2. Predseda SOKŠ je štatutárnym orgánom SOKŠ.

3. Predseda SOKŠ za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu SOKŠ.

4. Predseda SOKŠ má tieto právomoci:

a) je oprávnený konať v mene SOKŠ vo všetkých veciach;

b) zastupuje SOKŠ navonok;

c) je oprávnený robiť v mene SOKŠ a Výkonnej rady SOKŠ právne úkony, prijímať záväzky s právnymi účinkami, uplatňovať práva SOKŠ, uzatvárať zmluvy a dohody napomáhajúce rozvoj kompozičného šachu Slovenskej republiky;

d) je oprávnený splnomocniť na jednotlivé právne úkony člena Výkonnej rady SOKŠ; toto splnomocnenie musí byť písomné, inak je neplatné;

e) riadi činnosť Výkonnej rady SOKŠ.

5. Predseda SOKŠ zodpovedá za:

a) činnosť Výkonnej rady SOKŠ;

b) uplatňovanie Stanov SOKŠ a predpisov v praxi SOKŠ;

c) riadne hospodárenie s majetkom a finančnými prostriedkami SOKŠ;

d) dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov vo svojej činnosti.

6. Zástupcom predsedu SOKŠ je sekretár SOKŠ.

7. Ak je podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na platnosť právneho úkonu potrebná písomná forma, vyžaduje sa podpis najmenej dvoch členov Výkonnej rady SOKŠ, z ktorých jeden musí byť predseda SOKŠ, alebo v prípade jeho neúčasti sekretár SOKŠ.

§14 Revízna komisia

1. Revízna komisia SOKŠ je nezávislý orgán SOKŠ.

2. Revízna komisia SOKŠ je oprávnená kontrolovať všetky druhy činnosti SOKŠ, dodržiavanie Stanov SOKŠ, poriadkov a predpisov v aplikačnej činnosti orgánov SOKŠ, najmä v oblasti hospodárskej činnosti, pri spravovaní majetku a pri hospodárení s finančnými prostriedkami SOKŠ.

3. Revízna komisia SOKŠ je trojčlenná a spomedzi svojich členov si volí predsedu. Môže kooptovať maximálne jedného svojho člena z náhradníkov schválených Valným zhromaždením SOKŠ.

4. Revízna komisia SOKŠ sa schádza na svoje zasadania najmenej raz ročne. Je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Uznáša sa nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. Pri rovnosti rozhoduje hlas predsedu revíznej komisie, ktorý riadi rokovania revíznej komisie.

5. Predseda revíznej komisie SOKŠ má právo zúčastniť sa na zasadaniach Výkonnej rady SOKŠ a jej odborných komisií.

6. Ak, po upozornení revíznou komisiou SOKŠ na závažné nedostatky, Výkonná rada SOKŠ v požadovanej lehote nevykoná nápravu svojej činnosti, revízna komisia SOKŠ má právo zvolať Mimoriadne valné zhromaždenie SOKŠ.

§15 Odborné komisie

1. Odborné komisie Výkonnej rady SOKŠ zriaďuje Výkonná rada SOKŠ ako svoje pomocné orgány na operatívne riadenie jednotlivých oblastí činnosti SOKŠ.

2. Predsedov odborných komisií volí Výkonná rada SOKŠ zo svojich členov.

3. Na návrh predsedu odbornej komisie schvaľuje Výkonná rada SOKŠ členov odbornej komisie.

4. Predsedu odbornej komisie a jej členov odvoláva Výkonná rada SOKŠ.

5. Pôsobnosť a úlohy odborných komisií bližšie upravujú osobitné predpisy.

IV. USTANOVENIA O HOSPODÁRENÍ

§16 Nástupnícke ustanovenie

1. SOKŠ je právnym nástupcom Sekcie kompozičného šachu pri Slovenskom šachovom zväze.

2. SOKŠ preberá záväzky a práva vyplývajúce z činnosti Sekcie kompozičného šachu pri Slovenskom šachovom zväze.

§17 Majetok SOKŠ

1. Zdrojom majetku SOKŠ sú:

a) príspevky od vlastných členov;

b) príjmy z kultúrnej, spoločenskej a inej verejnoprospešnej činnosti SOKŠ;

c) príjmy z reklám, publikačnej a vydavateľskej činnosti;

d) príjmy z prenájmu vlastného majetku, z predaja vlastného majetku a práv SOKŠ;

e) príjmy z vkladov, účtov a výnosy z cenných papierov;

f) dotácie, granty a dary od fyzických osôb a právnických osôb;

g) príjmy z podnikania, ktoré schválili orgány SOKŠ a ktoré je v súlade s právnymi predpismi SR;

h) vklady za účasť jednotlivcov a kolektívov v súťažiach organizovaných SOKŠ.

2. Majetok SOKŠ tvoria finančné fondy, hmotný a nehmotný majetok, pohľadávky a iné majetkové práva.

§18 Hospodárenie SOKŠ

1. SOKŠ hospodári na základe rozpočtu schváleného na príslušný kalendárny rok Výkonnou radou SOKŠ.

2. Operatívnu správu majetku SOKŠ vykonáva hospodár SOKŠ, ktorý predkladá Výkonnej rade SOKŠ správu o stave majetku a o stave finančného hospodárenia.

3. Podrobnosti o finančnom hospodárení určujú osobitné predpisy.

4. Kontrolu hospodárenia SOKŠ vykonáva revízna komisia SOKŠ.

5. Pri zániku SOKŠ Valné zhromaždenie SOKŠ ustanoví likvidačnú skupinu, ktorá vykoná majetkové vysporiadanie a o jeho výsledku bude informovať Ministerstvo vnútra SR.

V. PRECHODNÉ USTANOVENIE

§19

Ustanovujúce Valné zhromaždenie SOKŠ je uznášania schopné, ak ho tvoria účastníci, ktorí boli registrovanými členmi Slovenského šachového zväzu podporujúcimi činnosť jeho Sekcie kompozičného šachu, alebo iní občania Slovenskej republiky, ktorí sa preukázateľne venovali kompozičnému šachu najmenej dva posledné roky (účasť na súťažiach kompozičného šachu alebo iných podujatiach). Delegát musí mať viac ako 15 rokov a byť spôsobilý.

§20

Ustanovujúce Valné zhromaždenie SOKŠ sa uznáša, ak za uznesenie hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných delegátov.

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§21

Stanovy SOKŠ nadobúdajú platnosť dňom ich registrácie na Ministerstve vnútra SR. Ich výklad vykonáva Výkonná rada SOKŠ.

§22

Stanovy SOKŠ sú otvoreným dokumentom, zmeny a doplnky schvaľuje Valné zhromaždenie SOKŠ dvojtretinovou väčšinou hlasov. Zmeny a doplnky stanov oznámi SOKŠ do 15 dní od schválenia Ministerstvu vnútra SR a po jeho potvrdení, že ich vzalo na vedomie, stávajú sa zmeny a doplnky platnými.

§23

Náležitosti, ktoré Stanovy SOKŠ neupravujú, riadia sa všeobecne záväznými právnymi normami Slovenskej republiky a normami, ktoré schválili orgány SOKŠ.

V Bratislave 15. mája 1996

Comments are closed.